हिंदू वारसा हक्क कायद्याने 16 खरे वारसदार कोण

 हिंदू वारसा (Heir) हक्क कायदा सर्व हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन यांना लागू होतो. हा कायदा घराच्या प्रमुखाचा मृत्यू झाल्यास मालमत्तेचा वारसा (Heir) कोणाला मिळणार हे ठरवतो. मुख्य व्यक्ती म्हणजे घरातील एखादी व्यक्ती जी सर्व स्थावर मालमत्तेची मालकी असते.

जर कुटुंबातील मृत व्यक्तीच्या नावावर असलेली मालमत्ता वडिलोपार्जित असेल, तर अशा मालमत्तेचे वारस हिंदू वारसा (Heir) हक्क कायदा, 1956 अन्वये नोंदवले जातात. कुटुंबाच्या मृत प्रमुखाच्या नावे असलेली मालमत्ता (Heir) ही स्व-कर्जित आहे आणि जर मृत व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी मृत्यूपत्र केले असेल, तर ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात हे मृत्युपत्र आहे, त्याला मृत्युपत्रानुसार मालमत्ता (Heir) मिळते. परंतु जर मृत्युपत्र केले नसेल तर हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार वारसा (Heir) नोंदविला जातो. हिंदू वारसा कायदा 1956 नुसार प्रथम श्रेणीतील वारसांना प्राधान्य देण्यात आले.

जर वर्ग 1 चे वारस नसेल तर वर्ग 2 च्या वारसांना (Heir) प्राधान्य दिले जाईल, वर्ग 2 चे वारस नसतील तर वर्ग 3 च्या वारसांना प्राधान्य दिले जाईल आणि जे वर्ग 3 चे वारस नाहीत त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. प्राधान्य दिले जाईल. अविभक्त कुटुंबातील एखादा पुरुष मृत्यूपत्राशिवाय मरण पावला, तर त्याचे वारसा (Heir) हक्क प्रथम वर्ग 1 वारस म्हणून खालील 12 व्यक्तींना दिले जातात.

वर्ग 1 चे वारस वारस कोण कोण असतात

👇👇👇👇👇

 येथे CLICK  कर

 

14. मुलगी पूर्ववत करा मुलगी पूर्ववत करा 15. मुलगा पूर्ववत करा मुलगी 16. पूर्ववत मुलीचा मुलगा पूर्ववत करा. अविभक्त कुटुंबात मृत व्यक्तीची इच्छा नसल्यास आणि वर्ग 1 मध्ये कोणीही नसल्यास, व्यक्तीला ते मिळते. वारसा (Heir) 2 च्या वर्ग 2 मध्ये 9 वारस आहेत. (A) 1. मायातेचे वडील, (दोन) 2 मुलाच्या मुलीचा मुलगा 3. मुलाची मुलगी 4. बहीण, 5. भाऊ (तीन) 1. मुलीच्या मुलाचा मुलगा 2. मुलीच्या मुलाची मुलगी 3. मुलीच्या (Heir) मुलाचा मुलगा 4. मुलीच्या मुलीची मुलगी (चार) 1. भावाची मुलगी

2. भावाचा मुलगा 3. बहिणीची मुलगी 4. बहिणीचा मुलगा. (पाच) 1. वडिलांचे वडील 2. वडिलांची आई (सहा) 1. वडिलांची विधवा 2. भावाची विधवा (सात) 1. वडिलांचा भाऊ 2. वडिलांची बहीण (आठ) 1. आईचे वडील 2. आईची आई . (नऊ) 1. आईचा भाऊ 2. आईची बहीण अविभक्त कुटुंबातील पुरुषाच्या इच्छेशिवाय मरण पावली आणि तिला वरील वर्ग 1 आणि वर्ग 2 चे कोणतेही वारस (Heir) नसल्यास, तिचे वारस (Heir) मृत व्यक्तीच्या वंशजांकडे जातील. लोअर क्लास 3.

इयत्ता 3 मयत व्यक्तीचे गोत्रज: – मृत व्यक्तीचा कुलगुरू ही अशी व्यक्ती आहे जी केवळ रक्ताच्या नात्यामुळे किंवा दत्तक घेतल्यामुळे पुरुषाशी संबंधित असते. जर अविभक्त कुटुंबातील एखादा पुरुष (Heir) मृत्यूपत्राशिवाय मरण पावला आणि त्याला वरील वर्ग 1, वर्ग 2 आणि वर्ग 3 चे कोणतेही वारस (Heir) नसतील, तर शेवटी त्याची मालमत्ता कनिष्ठ वर्ग 4 मधील विविध जमातींशी संबंधित मृत व्यक्तीच्या वंशजांना वारसाहक्काने मिळते.

4 वर्गातील मृत व्यक्तीचे वेगवेगळे कुळ:- मायातेचे मातृ नातेवाईक अशा व्यक्ती आहेत जे केवळ रक्ताच्या नात्यामुळे (Heir) किंवा दत्तक घेतल्याने पुरुषाशी संबंधित नाहीत. परंतु वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 आणि वर्ग 4 चे कोणीही वारस नसल्यास हिंदू वारसा कायदा 1956 च्या कलम 29 अंतर्गत सरकारकडे (Heir) जमा करण्याची तरतूद आहे.

वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 आणि वर्ग 4 चे कोणीही वारस नसल्यास संपत्तीचे काय होते?

👇👇👇👇👇

 येथे CLICK  कर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *