जास्तीत जास्त किती निधी उभारता येईल?

जास्तीत जास्त किती निधी उभारता येईल?

कमाल गुंतवणूक: वार्षिक १,५०,००० लाख रुपये
मासिक ठेव: १२,५०० रुपये
१५ वर्षात गुंतवणूक : २२,५०,००० रुपये
२१ वर्षांच्या मॅच्युरिटीवर एकूण रक्कम: ६७,३४,५३४ रुपये
व्याज लाभ : ४४,८४,५३४ रुपये