Sarpanch salary news: सरपंच-उपसरपंच मानधन

Sarpanch salary news: सरपंच-उपसरपंच मानधन 2021 मध्ये, शासनाने ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे सरपंच-उपसरपंचना मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ग्रामपंचायत मानधन लोकसंख्या 0-2000

सरपंच मानधन ₹ 3000 ₹ प्रति महिना
उपसरपंचचा पगार ₹ 1000 प्रति महिना
सरकारी अनुदानाची टक्केवारी 75%
सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 2250
उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 750

2001 मध्ये 8000 लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीचे मोबदला:

सरपंचाचे मानधन ₹ 4000 प्रति महिना
उपसरपंचांचा पगार ₹ 1500 प्रति महिना
सरकारी अनुदानाची टक्केवारी 75%
सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 3000
उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 1125

8000 व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे मानधन

सरपंच ₹5000 प्रति महिना
उपसरपंच ₹ 2000 प्रति महिना
सरकारी अनुदानाची टक्केवारी 75%
सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 3750
उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 1500